سی تی اسکن – CT Scan

بررسی بیمار مشکوک به چسپندگی جفت و جنین

این بیمار با تشخیص پزشک در هشت ماهه بارداری مشکوک به چسپندگی جفت و جنین بوده است که خوشیختانه با آزمون PRT مشخص شد کاملا نرمال بوده و خطری جنین را تهدید نمی کند.