اخبار

۱۰ بیمارستان فرسوده تهران و سال ساخت آنها

download (1)

 

۱⃣بیمارستان رازی تهران: ۱۳۱۲
۲⃣بیمارستان فیروزآبادی ری-تهران: ۱۳۱۳
۳⃣بیمارستان امام خمینی (ره): ۱۳۱۳
۴⃣بیمارستان بهارلو: ۱۳۱۸
۵⃣بیمارستان امیراعلم: ۱۳۱۹
۶⃣بیمارستان روزبه: ۱۳۱۹
۷⃣بیمارستان اشرفی اصفهانی: ۱۳۲۰
۸⃣بیمارستان ۱۵ خرداد تهران: ۱۳۲۰
۹⃣بیمارستان طرفه: ۱۳۲۰
🔟بیمارستان لولاگر تهران: ۱۳۲۵
۱⃣بیمارستان رازی تهران: ۱۳۱۲
۲⃣بیمارستان فیروزآبادی ری-تهران: ۱۳۱۳
۳⃣بیمارستان امام خمینی (ره): ۱۳۱۳
۴⃣بیمارستان بهارلو: ۱۳۱۸
۵⃣بیمارستان امیراعلم: ۱۳۱۹
۶⃣بیمارستان روزبه: ۱۳۱۹
۷⃣بیمارستان اشرفی اصفهانی: ۱۳۲۰
۸⃣بیمارستان ۱۵ خرداد تهران: ۱۳۲۰
۹⃣بیمارستان طرفه: ۱۳۲۰
🔟بیمارستان لولاگر تهران: ۱۳۲۵