نوشته‌ها در « سونوگرافی – Sonography » اشتراک

سونوگرافی پارسیان

سونوگرافی – Sonography

سونوگرافی سونوگرافی‌داپلر (Doppler) یا داپلکس (duplex) برای رویت جریان خون و حرکت اعضای داخلی بدن مانند دریچه‌های قلبی کاربرد …